Privacy beleid

Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving en onze medewerkers een veilige werkplek. Een goede en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens binnen de school is daarvoor een randvoorwaarde.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt nieuwe en verdergaande eisen aan de omgang met persoonsgegevens. Het privacyreglement van Stichting Florente basisscholen en het beleid dat daaraan ten grondslag ligt zijn wij daarom aan het herzien en vullen dit aan op de punten waar de AVG dit vereist.

Met het reglement beoogt de Stichting Florente basisscholen ervoor zorg te dragen dat op de school/scholen van Stichting Florente basisscholen de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt conform de Verordening, de implementatiewet Verordening, sectorgedragscodes, sectorbeveiligingscodes en organisatie-specifieke (interne) regelingen.

Dit houdt onder andere in dat:

  1. de persoonlijke levenssfeer van betrokkene wordt beschermd tegen onrechtmatige verwerking en/of misbruik van die gegevens, tegen verlies en tegen het verwerken van onjuiste gegevens;
  2. wordt voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het doel waarvoor ze verzameld zijn; en
  3. de verwerkingen niet leiden tot een hoog risico voor de betrokkenen.


Het bestuur zal in samenspraak met de toekomstige functionaris gegevensbescherming passende maatregelen ten uitvoer leggen en verantwoording afleggen over het gevoerde beleid aan de ouder- en personeelsgeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en aan de toezichthouders.

Op de website van stichting Florente basisscholen kunt u het privacy reglement vinden.

 

Functionaris Gegevensbescherming

Het is een vereiste vanuit de AVG dat de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming breed beschikbaar zijn in de organisatie.

Voor vragen / opmerkingen of klachten is Lumen Group als Functionaris Gegevensbescherming (FG) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor betrokkenen van Florente basisscholen bereikbaar. Wij verzoeken u, voordat u dit formulier invult, eerst contact op te nemen met de school of bovenschoolse organisatie waarover uw vraag, opmerking of klacht gaat.

Via de beveiligde website kunt u het contactformulier invullen :

https://www.lumengroup.nl/contact-fg/