Privacy beleid

Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving en onze medewerkers een veilige werkplek. Een goede en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens binnen de school is daarvoor een randvoorwaarde.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt nieuwe en verdergaande eisen aan de omgang met persoonsgegevens. Het privacyreglement van Stichting Florente basisscholen en het beleid dat daaraan ten grondslag ligt zijn wij daarom aan het herzien en vullen dit aan op de punten waar de AVG dit vereist.

Met het reglement beoogt de Stichting Florente basisscholen ervoor zorg te dragen dat op de school/scholen van Stichting Florente basisscholen de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt conform de Verordening, de implementatiewet Verordening, sectorgedragscodes, sectorbeveiligingscodes en organisatie-specifieke (interne) regelingen.

Dit houdt onder andere in dat:

  1. de persoonlijke levenssfeer van betrokkene wordt beschermd tegen onrechtmatige verwerking en/of misbruik van die gegevens, tegen verlies en tegen het verwerken van onjuiste gegevens;
  2. wordt voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het doel waarvoor ze verzameld zijn; en
  3. de verwerkingen niet leiden tot een hoog risico voor de betrokkenen.


Het bestuur zal in samenspraak met de toekomstige functionaris gegevensbescherming passende maatregelen ten uitvoer leggen en verantwoording afleggen over het gevoerde beleid aan de ouder- en personeelsgeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en aan de toezichthouders.

Op de website van stichting Florente basisscholen kunt u het privacy reglement vinden.

 

Functionaris Gegevensbescherming

AVG

De AVG is van toepassing wanneer er sprake is van verwerking van persoonsgegevens. Als er geen persoonsgegevens verwerkt worden is de AVG dan ook niet van toepassing. Verwerking gaat om alle handelingen die te maken hebben met persoonsgegevens. Verwerking is dus ook een breed begrip. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om: verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, bewerken, publiceren, opvragen en doorsturen van persoonsgegevens. 
Soms wordt beweerd dat de AVG alleen van toepassing is op geautomatiseerde verwerking. Hierdoor zou de AVG lang niet altijd van toepassing zijn, omdat binnen het onderwijs een aantal administratieprocessen ook nog op papier worden uitgevoerd. De AVG is bijna altijd van toepassing, omdat in het onderwijs al snel “iets” digitaal wordt ingevoerd is er al spoedig sprake van gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking.

Binnen Florente basisscholen doen we onze uiterste best om zo verantwoord mogelijk om te gaan met alle gegevens die wij verwerken. 

 

Het is een vereiste vanuit de AVG dat de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming breed beschikbaar zijn in de organisatie.

Deze contactgegevens kunt u vinden op: 

https://florentebasisscholen.nl/over-florente/avg