Activiteitencommissie

Wij vinden de hulp van ouders van groot belang voor de school. Dat kan o.a. door zitting te nemen in de Activiteitencommissie.

 

De Activiteitencommissie (AC) bestaat uit een groep ouders en twee tot drie teamleden, die de school en het team ondersteunen bij activiteiten en in een aantal gevallen de regie in handen nemen. De AC fungeert ook als aanspreekpunt voor ouders en geeft, zo nodig, signalen van ouders door aan de schoolleiding en de Medezeggenschapsraad (MR). Zo bevordert de AC de betrokkenheid van ouders op school en levert ze een bijdrage aan de positieve leefomgeving van de school en aan het optimaal functioneren van het onderwijs.

 

Vrijwillige ouderbijdrage

De activiteiten die op school door of met de AC worden georganiseerd zijn over het algemeen extra activiteiten die niet tot het gewone onderwijs behoren. Ze worden dan ook niet door de overheid betaald. Maar ze maken de schooltijd van uw kind wel extra leuk. Vandaar dat wij alle ouders oproepen hieraan jaarlijks een financiële bijdrage te leveren. De ouderbijdrage is vrijwillig.

 

Voor de kinderen die gedurende het schooljaar instromen wordt een ouderbijdrage naar rato gevraagd. De ouders krijgen een brief van de penningmeester waarin e.e.a. nader wordt toegelicht. Ouders kunnen een eenmalige machtiging afgeven of de vrijwillige bijdrage zelf overmaken. Wij hopen dat u, net als in het afgelopen schooljaar, massaal uw ouderbijdrage voldoet zodat we met een goed gevulde kas voor de kinderen aan de slag kunnen!

 

De AC stelt elk jaar een begroting op. De penningmeester van de AC houdt de inkomsten en uitgaven van de AC bij. De controle op het beheer van de gelden wordt jaarlijks gedaan door een kascommissie. Deze commissie maakt geen onderdeel uit van de AC.

 

Ook meedoen met de AC?

Een ieder die belangstelling heeft voor dit werk kan dit aan ons kenbaar maken. U hoeft niet altijd lid te worden van de AC om een bijdrage te leveren. U kunt bv. ook als hulpouder meehelpen bij een specifieke activiteit.
Bij interesse kunt u mailen naar : ac@bsweesperrijk.nl